Kullanıcı Sözleşmesi


Madde 1. Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Optimatron Yazılım (“Şirket”) ile www.paneloptimizer.pro adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı üretim yönetimi ve verimliliği uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.
Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylaması akabinde Uygulama’dan faydalanması için kendi adına bir hesap oluşturur. Kullanıcı oluşturduğu hesap vasıtasıyla Uygulama’dan faydalanabilecektir. Şirket’in belirleyeceği süre kadar Kullanıcı’ya Uygulama’yı ücretsiz deneme imkanı sağlanabilir, tanınan işbu ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben Kullanıcı ilgili paket ücretini ödemesi halinde Uygulama’dan faydalanmaya devam eder, aksi halde kullanımı sonlandırılır. Kullanıcı dilerse deneme süresini kullanmak yerine direkt olarak talep ettiği paketi Site üzerinden satın alarak Uygulama’dan faydalanmayı seçebilir. Böyle bir durumda Şirket, Kullanıcı tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak Uygulama’yı ilgili paket için belirleyeceği ücretin ödenmesini takiben Kullanıcı’nın kullanımına sağlayacaktır.
3.2 Kullanıcı, Site’ye veya Uygulama’ya kayıt olurken verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından münhasıran sorumludur. Bu minvalde Kullanıcı, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri ilgili hesabından güncellemekle yükümlüdür. İşbu üyelik esnasında Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik olması, güncel olmaması veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü talep ve sorun bizzat Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Kullanıcı bu hususta Şirket’i her türlü talepten ari tutacak ve Şirket nezdinde oluşan her türlü zararı derhal ilk talepte nakden ve defaten ödeyecektir. Ayrıca işbu nedenlerle Site ve/veya Uygulama’dan yararlanılamamasından veya erişim sağlanamamasından Kullanıcı tek başına sorumludur.
3.3 Kullanıcı, Site’ye veya Uygulama’ya üyelik işlemlerini yerine getirirken, ilgili hizmetlerden yararlanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.5 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
3.6 Kullanıcı Site ve Uygulama’ya kendisine tanımlı e-posta adresini ve şifresini kullanarak erişecektir. Kullanıcı'nın Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın şahsi sorumluluğundadır. Kullanıcı şifresini ve hesap bilgilerini başka bir kişi ya da kuruluşa veremez, Kullanıcı’nın kendisine tanımlı hesabını kullanma hakkı da bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır, söz konusu izinsiz kullanımla gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm kusurlarından dolayı Kullanıcı'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirket’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, hesabının yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin ihlalinden haberdar olduğunda derhal Şirket’e durumu bildirecektir.
3.7 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
3.8 Kullanıcı’nın Site’ye veya Uygulama’ya erişimi şahsı için değil de bir işletme adına ise Kullanıcı bu işlem için tam yetkili olduğunu peşinen beyan eder. Bu halde Kullanıcı’ya bahsedilen haklar ve Kullanıcı’nın yükümlülükleri ilgili işletme için de geçerli addedilir ve Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu işletmenin de işbu Sözleşme’ye ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hüküm ve şartlara uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür.
3.9 Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve/veya temlik edemez. Şu kadar ki zaman zaman Kullanıcı, Uygulama’ya erişim ve kullanım için üçüncü bir kişiyi ("Yetkilendirilen Kişi") yetkilendirebilir. Yetkilendirilen Kişi’nin yetkisinin sınırları Kullanıcı tarafından belirlenir ve Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kişi’nin Uygulama’yı kullanmasından kaynaklı her türlü sorumluluktan münhasıran sorumludur.
3.9 İlgili deneme süresinin sona ermesinden önce, deneme süresi kapsamındaki hizmetlerle aynı olan hizmetler için bir paket alınmaması halinde veya söz konusu İçerik başka bir ortama ücretsiz olarak aktarılmadığı sürece Uygulama’ya deneme süresince Kullanıcı tarafından Uygulama’ya girilen herhangi bir İçerik Şirket tarafından kalıcı olarak silinebilir. Şirket verilerin kaybından sorumlu değildir. Deneme süresince Kullanıcı’nın girdiği İçerikler deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmete aktarılamaz; bu nedenle, deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmet alınması halinde, deneme süresi sona ermeden İçerikler başka ortama aktarılmalıdır aksi halde kalıcı olarak kaybolabilir. Deneme süresince hizmetlerin “oldukları gibi” herhangi bir garanti/taahhüt olmaksızın temin edilmekte olduğu hususunda Taraflar mutabıktırlar.
3.10 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
3.11 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.12 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.
3.13 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.
3.14 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. İçerik’in yasalara uygun olarak toplanmasından ve ayrıca ilgili veri kişilerinin haklarının korunmasından Kullanıcı tek başına sorumludur. Kullanıcı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunlar ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve bu husustaki yasal mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemelere uygun hareket edeceğini, söz konusu düzenlemelere aykırılık halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Şirket’in bu nedenle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.15 İçerik nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır ve Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmet için Şirket’in ilave bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisinden kaynaklı Fikri Mülkiyet ihlallerine ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talebin tek muhatabı olduğunu ve bu iddia ve taleplerden ötürü Şirket’e rücu etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.16 Şirket, mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan veya diğer kendi kayıtlarından silebilecek olup Şirket’in kayıp veriler/İçerik de dahil olmak üzere buna dair ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacağını Kullanıcı peşinen kabul eder. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Şirket, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.
3.17 Kullanıcı, hiçbir şekilde Uygulama’nın kullanımına zarar verici eylemlerde bulunmayacağını, Uygulama’ya yetkisiz erişim sağlamayacağını ve mevzuata aykırı İçerikler’i Uygulama’ya aktarmayacağını, Şirket’in Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.18 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
3.19 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, aşağılayıcı, alaycı, başkalarını küçümseyen, diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, yetişkinlere yönelik içerik, kopya yazılım, şifre kırma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen konular açmak ve içerikler göndermek, linkler vermek ve diğer kullanıcıları veya diğer üçüncü kişileri rahatsız edecek boyutlara taşımak amacıyla veya herhangi bir şekilde başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve benzeri işlemlerde bulunamayacağı gibi Uygulama’nın veya Şirket’e ait yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
3.20 Site veya Uygulama’da Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran ilgili Kullanıcı’nın kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ilgili Kullanıcı sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Kullanıcılar’ın bu tarz faaliyetlerinden dolayı Şirket’e herhangi bir dava, para cezası vb. bir yaptırım ve/veya yükümlülük gelir ise Şirket’in Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Site veya Uygulama’da dini ve siyasi konuların geçtiği tartışmalar veya bu konulara ilişkin herhangi bir içerik paylaşımı da yasaktır.
3.21 Site veya Uygulama, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Site veya Uygulama’da yer alan veya Site veya Uygulama üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.
3.22 Şirket, Site veya Uygulama üzerinden tüm Kullanıcılar’a önerilerde bulunabilir, yönlendirmelerde bulunabilir. Söz konusu önerilen ürün/hizmetlerin Kullanıcı tarafından satın alınması, hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi, herhangi bir ürün alımı gerçekleşmiş ise ürüne ilişkin herhangi bir garanti, ayıplı olup olmadığının taahhüdü yahut ürünün iade ve değişimine ilişkin her türlü işlem, ürünün yasaklı kategoride veya kaçak olup olmaması, ürünün niteliği, kalitesi, gerçek olup olmaması, ürün tanıtımında kullanılan ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmaması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere satın alınan ürün/hizmetlere ilişkin Şirket’in hiçbir bilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır ve Şirket bu konulara ilişkin Kullanıcı’ya hiçbir beyan, taahhüt veya garanti vermemektedir. Bu gibi talep ve durumlarda Kullanıcı’nın tek muhatabı Site veya Uygulama üzerinden yönlendirilmek sureti ile ürünü/hizmeti bizzat satın aldığı kişi/kurumdur.
3.23 Kullanıcı, Site veya Uygulama’ya kayıtlı olan başka bir kullanıcı ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda Şirket’in herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.24 Şirket, yükümlülüklerini ifa ve bazı pazarlama / performans değerlendirmeleri için Kullanıcı tarafından aktarılan İçerik’i işbu Sözleşme’nin gizlilik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla kullanabilir.
3.25 İşbu Sözleşme kapsamında kullanıldığı üzere, "Gizli Bilgiler" gizli olarak tanımlanan veya bilginin türü nedeniyle ve ifşa edilme durumu dikkate alındığında gizli olduğu anlaşılması gereken, yazılı veya sözlü olsun veya olmasın bir taraf tarafından ("İfşa eden Taraf") diğer tarafa ("Teslim Alan Taraf") ifşa edilen tüm gizli bilgiler anlamına gelir. Bununla birlikte Kullanıcı verileri haricindeki Gizli Bilgiler aşağıdaki gibi olan herhangi bir bilgiyi içermemektedir: (i) İfşa eden Taraf’a karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin kamu tarafından bilinen veya genel olarak kamuya duyurulan, (ii) İfşa eden Taraf’a karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin, İfşa eden Taraf tarafından ifşa edilmeden önce Teslim Alan Taraf tarafından bilinen, (iii) İfşa eden Taraf’a karşı herhangi bir yükümlülük ihlal edilmeksizin üçüncü bir taraftan elde edilen veya (iv) Teslim Alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler. Teslim Alan Taraf benzer tipteki kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için sarf ettiği çabanın aynı derecesini sarf ederek (her durumda makul bir çabadan daha az olmamalıdır) aşağıdakileri yapmalıdır: (i) işbu Sözleşme’nin kapsamı haricinde İfşa eden Taraf’ın herhangi bir Gizli Bilgisini kullanmamalıdır ve (ii) İfşa eden Taraf tarafından yazılı olarak yetkilendirildiği durumlar haricinde, İfşa eden Taraf’ın Gizli Bilgilerine erişimi, işbu Sözleşme ile tutarlı amaçlar için erişime gereksinim duyan ve buradakilerden daha az hafif olmayan koruma hükümleri içeren Teslim Alan Tarafla gizlilik sözleşmeleri imzalayan kendi ve kendi bağlı şirketlerinin çalışanları, yüklenicileri ve temsilcileriyle sınırlandırmalıdır. Teslim Alan Tarafa bu konuda yasalar tarafından zorunlu kılındığı veya ilgili yetkili makamlarca talep edildiği takdirde İfşa eden Taraf’ın Gizli Bilgilerini ifşa edebilir fakat bu konuda Teslim Alan Taraf, İfşa eden Taraf’a söz konusu zorunlu ifşa hakkında önceden bilgi vermelidir (yasalarca izin verilen kapsamda) ve İfşa eden Taraf tarafından söz konusu ifşaya ilişkin olarak itiraz davası açılmak istenirse, İfşa eden Taraf’ın giderlerinde olmak üzere makul desteği sağlamalıdır. Eğer, Teslim Alan Taraf, İfşa eden Taraf’ın taraf olduğu bir hukuki işlem kapsamında İfşa eden Taraf’ın Gizli Bilgilerini yasaların zoruyla ifşa etmek zorunda kalırsa ve İfşa eden Taraf bu ifşaya itiraz etmez ise, bu durumda İfşa eden Taraf, Teslim Alan Taraf’a söz konusu Gizli Bilgiler’e güvenli erişim derleme ve temin etmedeki makul giderler için ödeme yapmalıdır.
3.26 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
3.27 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
3.28 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.
Madde 4. Ödeme Koşulları
4.1 Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamındaki Site’de veya Uygulama’da belirtilen tüm ücretleri belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemelidir. Site’de veya Uygulama’da aksine belirtilen durumların haricinde (i) ücretler, mevcut kullanım oranlarına değil, alınan hizmetlere dayalıdırlar, (ii) ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ödenen ücretler geri alınamaz. Yenilenecek dönemlerde sitede ilan edilen güncel fiyatlar geçerli olacaktır.
4.2 Ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’de veya Uygulama’nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.
4.3 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
4.4 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.
4.5 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Kullanıcı eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.
4.6 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.
4.7 Şirket işbu Sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetleri için belirtilen ücretleri zamanında tahsil edemez ise diğer hakları saklı kalmak üzere, ilgili tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar sağlanan hizmetleri durdurabilir, Uygulama’ya erişimi askıya alabilir.
Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları
5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
5.3 İşbu Sözleşme’nin konusu olan ilgili hizmet, diğer Şirket hizmetleri ve bunların satışa sunulduğu Site, Uygulama, Kullanıcı’nın bunları kullandığı ve bunlardan yararlandığı benzeri platformlar ve ilgili diğer her türlü yazılımın Fikri Mülkiyet hakları da bizzat Şirket’e ait olup burada belirtilen korumaya tabidir. İşbu Sözleşme’de geçen hiçbir hüküm Şirket’e ait söz konusu Fikri Mülkiyet haklarının Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Yalnızca işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir.
5.4 Kullanıcı, önceden yazılı onayını almaksızın herhangi bir şekilde Şirket’e ait marka, logo, ticari ünvan gibi Fikri Mülkiyet haklarını kullanamaz, bu haklardan hiçbir şekilde istifade edemez. Şirket’in önceden onayı olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı Site’yi veya Uygulama’yı kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz ve Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma konusunda eylemde bulunamaz, Kullanıcı ayrıca Site’den işleme eser oluşturma hakkına da sahip değildir. İşbu Sözleşme kapsamında “Fikri Mülkiyet”; (i) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (ii) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, dizayn, kavram ve düşünceleri; (iii) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (iv) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, algoritma ve kron kodlarını); (v) yürürlükteki hukuk uyarınca “eser sahibi” sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali hakları ve emredici hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir, ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modeller, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman spesifikasyonları ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.
5.5 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması
6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder.
6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.
Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi
7.1 İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul edildiği tarih itibarıyla başlamaktadır ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak satın alınan veya deneme süresi ile Şirket tarafından bedelsiz şekilde sağlanan tüm Kullanıcı abonelikleri bitene kadar veya sonlandırılana kadar veya Kullanıcı’nın hesabı kapatılana kadar veya taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece devam edecektir.
7.2 Kullanıcı abonelikleri Taraflarca mutabık kalınan tarihte başlamaktadır ve Site veya Uygulama üzerinde belirtilen abonelik süresi boyunca devam eder. Deneme süreci hariç olmak üzere, Kullanıcı tarafından ilgili kullanım döneminin bitiminden 15 gün evvel aksi talep edilmediği sürece ilgili dönem bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak kendiliğinden aynı süreler ile yenilenecektir. Bu gibi herhangi bir yenileme süresince uygulanılacak olan fiyatlandırma, Şirket tarafından belirlenen ve Site’de veya Uygulama’da ilan edilen bedeller üzerinden gerçekleşecektir.
7.3 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
7.4 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
7.5 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz. Sözleşme’nin Şirket tarafından haklı gerekçe ile feshedilmesi durumunda ise ilgili fesih tarihinden sonra, tüm ilgili aboneliğin geri kalan süresini kapsayan herhangi bir ödenmemiş tutar Şirket’e ödenmelidir. Hiçbir durumda herhangi bir fesih, fesih tarihinden önceki dönem için Şirket’e ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ve ücreti ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
7.6 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
7.7 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.
7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.
Madde 8. Muhtelif Hükümler
8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
8.2 İşbu Sözleşme buradaki tüm ekler ve zeyilnamelerle Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün hiçbir değişikliği, tadili veya feragati yazılı olarak yapılmadıkça ve Taraflarca imzalanmadıkça veya söz konusu değişiklik, tadil veya feragatin yönlendirilmek istendiği taraf tarafından elektronik olarak kabul edilmedikçe geçerli değildir. Bununla birlikte işbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin herhangi bir ekinin hükümleri arasında herhangi bir tutarsızlık meydana geldiği takdirde söz konusu ekin şart ve koşulları geçerli olacaktır.
8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
8.5 Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın yasal prosedürlerle olsun veya olmasın işbu Sözleşme dâhilindeki kendi hak ve yükümlülüklerinden hiçbirisini devredemez.
8.6 Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul eder.
8.7 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasalara aykırı olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm mahkeme tarafından değiştirilmelidir ve asıl hükmün tüm amaçlarını karşılayacak şekilde yasalar tarafından izin verilen en geniş kapsam dâhilinde yorumlanmalıdır ve ayrıca işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam etmelidir.
8.8 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme dâhilindeki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmada gecikmesi söz konusu hakkın bir feragati anlamına gelmemelidir.
8.9 İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.